De nieuwe fellows en hun projecten

Vier nieuwe fellows presenteerden op de TLA installatiebijeenkomst hun onderwijsvernieuwingsproject. De projecten waren heel verschillend. Van een app tot een proces.

De vier nieuwe fellows die hun presentatie hielden: v.l.n.r. Mirjam Houtlosser, Rebekah Tromble, Dirk Visser en Anita van Dissel.

De vier nieuwe fellows die hun presentatie hielden: v.l.n.r. Mirjam Houtlosser, Rebekah Tromble, Dirk Visser en Anita van Dissel.

Dr. Anita van Dissel (faculteit Geesteswetenschappen, Geschiedenis): Van Annotatie tot Zoekfunctie, het werkstuk in een digitale leeromgeving

Het schrijven een historisch werkstuk vereist diverse basisvaardigheden. Studenten Geschiedenis krijgen daar onderwijs  in: verkenning van het gekozen onderwerp in primaire en secundaire bronnen, het formuleren van een vraagstelling  etc.  De basisvaardigheden blijken bij veel studenten echter niet goed te beklijven, waardoor ze bij het schrijven van hun eindwerkstuk in problemen komen. Van Dissel gaat met enkele collega’s een template ontwerpen waar studenten bij het schrijven van papers en werkstukken  doorheen worden geleid. Het template is voorzien van allerlei hulpmiddelen, zoals (kritische) vragen, (taal)tips, oefeningen, voorbeelden (ook van hoe het niet moet), links, filmpjes. Alles wat maar bruikbaar is. Primair is het template bedoeld voor bachelorstudenten maar ze kunnen deze ondersteuning ook de volgende jaren blijven gebruiken. Voordeel is dat dit instrument voortdurend geactualiseerd kan worden. Het template is een aanvulling op de syllabus van de  Themacolleges voor eerstejaarsstudenten.

Anita van Dissel

Anita van Dissel

Dr. Mirjam Houtlosser (faculteit Geneeskunde, Medische ethiek en gezondheidsrecht, vice-voorzitter opleidingscommissie): Op weg naar onderwijsinnovatie

In 2012 is bij de opleiding Geneeskunde een nieuw curriculum ingevoerd. De focus ligt op academische en wetenschappelijke vorming. De uitgangspunten zijn: studentgericht en activerend, samenwerking stimulerend met behulp van blended learning en multidisciplinair/geïntegreerd. De vertaling van de uitgangspunten naar het microniveau van de studie- en werkgroepopdrachten vraagt veel en docenten vallen vaak terug op hun beproefd maar niet aansluitend materiaal. Hoe stimuleer je dat uitgangspunten verder vorm krijgen in het onderwijs? Houtlosser  las het proefschrift waarop Michiel Dam in 2014 promoveerde bij het ICLON. Dat bood aanknopingspunten. Dam propageert twee benaderingen naast elkaar. De ene is de succesgerichte benadering: voortbouwen op eerdere succeservaringen. De positieve insteek dus. De andere benadering is: het veranderingsproces modulair benaderen. Dat betekent dat docenten hun eigen onderwijs in kleine eenheden opdelen en die vergelijken met de eveneens in kleine eenheden opgedeelde vernieuwing. Zo kan het proces stap voor stap verlopen. ‘Het product van mijn project is het proces’, zei Houtlosser.

Mirjam Houtlosser

Mirjam Houtlosser

Dr. Rebekah Tromble (faculteit Sociale Wetenschappen, Politicologie): Citizen Journalism in the Classroom

Rebekah Tromble heeft al voor de vijfde keer de cursus Media & Politics gegeven. Ze constateerde dat studenten Politicologie niet erg nieuwshongerig  zijn en dat ze hun informatie overwegend van internet halen, ook via social media.  Daarom wil ze de studenten zelf aan het werk zetten. In teams van 3 tot 5 personen kiezen ze een politiek relevant onderwerp. Het moet gaan om een onderwerp dat niet genoeg aandacht krijgt in de media of niet de juiste aandacht. Aan de hand van aanvullende interviews en eigen dataverzameling en –analyse vullen de studenten de hiaten op. Vervolgens verwerken ze hun visie op het onderwerp op twee manieren: in een journalistiek geschreven tekst en in een visueel product. Dat publiceren ze op een webplatform. Trombles bedoeling is studenten kritisch te maken op de informatie die zij tot zich nemen en hun hun interesse in politieke berichtgeving te versterken.

Rebekah Tromble

Rebekah Tromble

Prof.dr. Dirk Visser (faculteiten rechten, Privaatrecht): IP Knowledge Clips & Leidse BW (oefen) ‘App’

Dirk Visser wilde zijn vakgebied Intellectual Property (intellectueel eigendom) voor studenten inzichtelijker en aantrekkelijker ontsluiten. Dat heeft hij gedaan door tien zogenoemde IE Kennisclips op YouTube te plaatsen, waarin hij aan de hand van veel voorbeelden (die ook te zien zijn) de kernthema’s van het vakgebied uitlegt. Erg leuk om te doen, vond hij, en het is voor studenten een andere manier om de stof te verwerven.  Het bedrag van 25.000 euro gaat Visser ten dele inzetten voor de  productie van Engelstalige filmpjes voor oud-studenten van de Leidse universiteit. Verder is hij bezig een Leidse BW-(oefen)app te ontwikkelen. De app biedt hulp bij het bestuderen van het BW, studenten kunnen hun kennis ermee testen, korte feedback krijgen, meedoen aan een BW-competitie (met wisselbeker)  en een BW-battle  aangaan met een andere student. Visser werkt samen met het Centre for Innovation van de Leidse universiteit in Den Haag.

Alle 10 IP-clips

Dirk Visser

Dirk Visser

Dr. Harmen Jousma (Leiden Institute for Advanced Computer Sciences, programmamanager Science-Based Business en winnaar van de Onderwijsprijs 2015): Ondernemend talent en/of Toekomstige alumni

Harmen Jousma

Harmen Jousma

Mits haalbaar wil Jousma beide projecten uitvoeren. Mocht dat niet lukken, dan kiest hij een van de twee.

Ondernemend talent
Doel is om studenten met (veel) meer dan gemiddeld ondernemend talent in staat te stellen dat talent te ontwikkelen.  Daarvoor wordt een benadering ontwikkeld om studenten met een dergelijke aanleg te vinden. Zij kunnen vervolgens deelnemen aan een honours-programma gericht op de ontwikkeling van hun kennis van het starten en groeien van een onderneming, en op het vinden van de mogelijkheid om een ambitieuze, innovatieve start-up op te richten .

Toekomstige alumni
Doel is om de gerichtheid van zowel studenten als opleidingen op de toekomstige alumnus te vergroten. Te beantwoorden vragen zijn: hoe kun je studenten meer laten nadenken over de betekenis voor hun toekomst van wat ze leren en hoe kun je opleidingen – waar mogelijk en relevant – inrichten op een wijze die beter aansluit op het werkveld van jonge alumni.


Dr. Jop Groeneweg (faculteit Sociale Wetenschappen, Psychologie): Perspectief Op Carrière Planning

Jop Groeneweg

Jop Groeneweg

Om loopbaanontwikkeling extra aandacht te geven in het bachelorsonderwijs Psychologie is de module Perspectief Op Carrière Planning ontwikkeld. De module geeft studenten op wetenschappelijke wijze kennis, inzicht en vaardigheden die hen in staat stellen effectiever invulling te geven aan hun studie en aan activiteiten gericht op hun latere loopbaan. Juist bij deze module is het van belang naast kennis ook de attitude van studenten te meten: hoe urgent ervaren zij de noodzaak om bij het maken van keuzes de latere loopbaan te betrekken? Hiervoor wordt een nieuwe evidence-based  feedback loop ontwikkeld waarin de verandering in attitude.

Jop Groeneweg nieuwe fellow Leiden University Teachers’ Academy


Laatst Gewijzigd: 30-11-2015