Samenwerking Erasmus Universiteit Rotterdam, Technische Universiteit Delft en Universiteit Leiden

De wetenschappelijke wereld verandert. De internationale concurrentie tussen universiteiten neemt toe, de strijd om toptalent en financiële middelen intensiveert. Om mee te blijven spelen in de wereldtop werken de Erasmus Universiteit Rotterdam, Technische Universiteit Delft en Universiteit Leiden hard aan intensieve samenwerking.

Een dergelijke alliantie past in de Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap van staatssecretaris Zijlstra (OCW) waarin hij van de universiteiten meer profilering en keuzes vraagt. Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit Rotterdam en de TU Delft zijn sterke universiteiten van naam en faam, met profielen die goed op elkaar aansluiten, dichtbij elkaar gevestigd in de Randstad.


Op een aantal gebieden werken de drie universiteiten al intensief samen. Een voorbeeld is Medical Delta, waar het draait om Health, Science and Technology, oplossingen voor gezondheidsvraagstukken. Andere voorbeelden van samenwerking zijn gedeelde hooglerarenposities bij de drie instellingen. Ook zijn er gezamenlijke opleidingsprogramma’s zoals Molecular Science Technology and Life Science and Technology in Delft en Leiden. Daarnaast bieden Rotterdam School of Management (RSM) en de Leidse faculteit Geesteswetenschappen samen de masteropleiding Chinese Economy aan. En in HOPE (Holland Program on Entrepreneurship) stimuleren de drie universiteiten gezamenlijk ondernemerschap.

De best practices en de samenwerking zijn er dus al. Dat geldt ook voor de wil om verder te gaan op de ingeslagen weg. De drie instellingen zien een aantal samenwerkingsmogelijkheden waarbij zij elkaar kunnen versterken binnen een aantal domeinen, zoals Science, Engineering & Design, Medicine en Social & Behavioural Sciences.

Ook meer multidisciplinaire thema’s die aansluiten op de ‘Grand Challenges’ van de Europese agenda 2020 en maatschappelijke vraagstukken bieden goede mogelijkheden voor samenwerking. Denk daarbij aan Network Society en Governance (bestuur). Door samenwerking in een ‘school of education’ werken de universiteiten direct aan een hogere kwaliteit van het hoger onderwijs. Verder onderzoeken de drie instellingen op welke wijze het onderwijsaanbod onderling beter toegankelijk gemaakt kan worden. Ook kijken zij naar mogelijkheden van gezamenlijke valorisatie.

In mei van dit jaar willen de Erasmus Universiteit Rotterdam, TU Delft en Universiteit Leiden een gezamenlijk strategisch plan document indienen bij staatssecretaris Zijlstra, naast hun eigen profileringdocument. In dit gezamenlijke document wordt verder uitgewerkt hoe de universiteiten hun samenwerking concreet willen vormgeven. Dit moet ook nog in de medezeggenschapsorganen besproken.

Prof.mr. Paul van der Heijden, rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden: ‘Door een gezamenlijke strategie te formuleren in plaats van elkaar te beconcurreren scheppen we een begin van een financiële ruimte die nodig is om te kunnen blijven meespelen in de Champions League van de wetenschap. Onderzoekers, studenten, (regionaal) bedrijfsleven, economie en samenleving hebben daar belang bij.’

Mr. Pauline van der Meer Mohr, voorzitter van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam: ‘Vergaande samenwerking is een essentiële bijdrage aan de ambitie van Nederland om wereldwijd tot de top van de wereldeconomieën te behoren. De drie universiteiten beschikken over wetenschappelijke profielen met zwaartepunten die elkaar goed aanvullen en versterken. Op een aantal gebieden hebben zij wereldfaam. Samen dekken zij de gehele keten van fundamenteel onderzoek tot praktische implementatie.”

Drs. Dirk Jan van den Berg, voorzitter van het College van Bestuur van de TU Delft: ‘Het feit dat we dicht bij elkaar gelegen zijn, dat onze wetenschappers elkaar goed aanvullen en gezamenlijk meer te bieden hebben voor onze studenten, maakt samenwerking eigenlijk heel vanzelfsprekend en biedt meerwaarde.’

Links naar documenten

Laatst Gewijzigd: 07-02-2012